Nieuwsbrief nr. 7

Nieuwsbrief nr. 7

Nieuwsbrief nr. 7

Met alle info over de Algemene Leden vergadering

Beste leden,

Op zaterdag 26 mei is onze jaarlijkse ledenvergadering. Anders dan andere jaren is het deze keer uitgebreid met een borrel vooraf en een diner erna. Leden mogen bij het diner introducés (niet leden) uitnodigen. Daar wordt dan een bijdrage van € 30 p.p. voor gevraagd.
Tijden:
Welkomstborrel                                16.30 uur
Ledenvergadering                            17.30 uur
Diner                                                19.00 uur
Plaats
Restaurant De Dijk
Ommedijk 120
Leiderdorp
Vragen en/of toelichting op agendapunten
Dit jaar wil het bestuur de leden ook de mogelijkheid bieden om, voorafgaand aan de ledenvergadering, specifieke (individuele) vragen op onderwerpen die op de agenda staan toe te lichten. Natuurlijk kan dit ook in de vergadering.

Naar de RSV nieuwsbrief nr. 7

Agenda ALV 26 mei 2018

 1. Opening
 2. Mededelingen bestuur/ingekomen stukken
 3. Concept – verslag ALV van 1 juni 2017
 4. Financieel jaarverslag 2017-2018
 5. Verslag van de kas – controle commissie
 6. Beleidsverantwoording verenigingsjaar 2017-2018
 7. Bestuursverkiezing
 8. Begroting verenigingsjaar 2018– 2019
 9. Meerjarenbeleidsplan 2018
 10. Huishoudelijk reglement 2018
 11. Vooruitblik reizenprogramma 2018 -2019
 12. (Nieuwe) website
 13. Rondvraag en sluiting

Foto’s