Alle “kleine” lettertjes van de RSV vind je hier

 

Algemene Reisvoorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden

 

ARTIKEL 1. Totstandkoming reisovereenkomst

 1. Om een reisovereenkomst met de Rijnlandse Ski Vereniging, hierna te noemen ‘RSV’, tot stand te doen komen, dient de reiziger/ opdrachtgever, hierna te noemen ‘de deelnemer’ zich bij de RSV in te schrijven. Deze inschrijving kan op twee manieren geschieden:
   1. a. Middels het inschrijfformulier van de RSV. De reisovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen zodra het inschrijfformulier ingevuld en door de deelnemer ondertekend bij de RSV is ontvangen.
   1. b. Elektronisch via onze website, door middel van invulling en verzending van het elektronisch inschrijfformulier. Aangezien bij elektronische aanmelding geen handtekening wordt gebruikt, wordt de reisovereenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat minimaal de aanbetaling van de deelnemer (en eventueel die van zijn/haar medereizigers) door de RSV is ontvangen.
 2. Geschiedt de aanmelding ten behoeve van derden (een aantal deelnemers), dan is de deelnemer voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit de aanmelding en de reisovereenkomst voortvloeiend, door hem-/haarzelf (henzelve) en door alle aangemelde deelnemers.
 3. Minderjarige deelnemers dienen het inschrijfformulier te laten ondertekenen door één van de ouders of verzorgers.
 4. De deelname is definitief na bevestiging door de RSV door middel van een (e-mail) factuur.
 5. De reis vindt pas doorgang wanneer een van te voren vastgesteld minimum aantal deelnemers is bereikt, dan wel expliciet door de RSV is bevestigd dat de reis doorgang zal vinden.
 6. Iedere deelnemer moet lid zijn of worden van de RSV en moet daarmee tevens lid zijn of worden van de Nederlandse Ski Vereniging en de contributie betalen. Aanmelding als lid geschiedt via onze website of middels het inschrijfformulier aangaande het RSV-lidmaatschap.

ARTIKEL 2. Betaling van de reissom

 1. Uw inschrijving door middel van het in ARTIKEL 1 lid 1 bedoelde inschrijfformulier of elektronisch via onze website, dient vergezeld te gaan van een machtiging tot het doen door de RSV van een automatische incasso van de aanbetaling van minimaal € 135,- per persoon. Eerst na onherroepelijke ontvangst van dit bedrag wordt de deelname definitief. Het restant van de reissom dient uiterlijk acht weken vóór aanvang van de reis in het bezit te zijn van de RSV.
 2. Bij aanmelding binnen acht weken vóór aanvang van de reis dient terstond de gehele reissom, middels het verstrekken van een machtiging tot het doen door de RSV van een automatische incasso van de gehele reissom onherroepelijk te worden voldaan.
 3. Bij niet tijdige betaling, kan na aanmaning, de reisovereenkomst door of namens de RSV worden ontbonden, in welk geval reeds betaalde gelden niet worden gerestitueerd, waarbij Artikel 7 onverminderd van toepassing blijft.

ARTIKEL 3. Reissom, reisduur en reisprogramma

 1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon; bij deze reissom zijn uitsluitend de diensten en voorzieningen inbegrepen zoals deze in het reisprogramma zijn vermeld.
 2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, het minimum aantal deelnemers en belastingen, zoals deze bij de RSV bekend waren op 1 juli van het betreffende verenigingsjaar.
 3. Nadat het totaal aantal deelnemers definitief is vastgesteld, kan een hercalculatie plaatsvinden. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal deelnemers en eventuele geldkoerswijzigingen. In geval van wijzigingen van prijzen, behoudt de RSV zich het recht voor tot wijziging van de reissom, waarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tot tien dagen vóór de aanvang van de reis, mededeling moet worden gedaan aan de deelnemer. Bij gebreke van deze mededeling blijft de overeengekomen reissom gelden. Betekent deze wijziging een verhoging met meer dan 15 procent van de reissom en tevens meer dan € 50,- per persoon, dan heeft de deelnemer het recht de overeenkomst binnen vijf dagen na ontvangst van bedoelde mededeling en tot uiterlijk vierentwintig uur voor vertrek te ontbinden, met aanspraak op restitutie van de reeds betaalde gelden.
 4. Gelijk recht van ontbinding heeft de deelnemer indien de verhoging groter is dan € 250,- per persoon, ongeacht het percentage van die verhoging.
 5. De in het reisprogramma vermelde data voor een meerdaagse reis per eigen vervoer geven de dag van aankomst en vertrek ter plaatse aan, waarbij de dagen van aankomst en vertrek als gehele dagen zijn gerekend. Betreft het een meerdaagse reis per bus, dan zijn de genoemde data de datum van vertrek respectievelijk thuiskomst.
 6. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden de RSV niet.

ARTIKEL 4. Verzekeringen

 1. U dient zelf zorg te dragen voor een goede (reis)verzekering. Denkt u hierbij ook aan noodzakelijke/ gewenste wintersport- dekking. Veel leden van de Nederlandse Ski Vereniging hebben bij hun lidmaatschap een reisverzekering inbegrepen. Zie in dat geval de uitgebreide verzekeringsvoorwaarden die U van de Nederlandse Ski Vereniging hebt ontvangen.
 2. Iedere deelnemer wordt dringend aangeraden zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

ARTIKEL 5. Documenten

 1. De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa en zo nodig bewijzen van vaccinaties.
 2. Indien de deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening.
 3. In verband met het bepaalde in de voorgaande leden moet door deelnemers van niet-Nederlandse nationaliteit zelve extra zorg worden betracht en moeten informaties worden ingewonnen bij de betrokken autoriteiten.

ARTIKEL 6. Reisbescheiden

De benodigde reisbescheiden zullen de deelnemers uiterlijk één week vóór vertrek elektronisch of schriftelijk worden toegezonden, dan wel op de preünie ter hand worden gesteld.

ARTIKEL 7. Annulering en wijziging deelnemerschap

 1. Annuleringen dienen terstond aan de reisadministratie te worden gemeld en vervolgens per aangetekend schrijven aan de reisadministratie te worden bevestigd.
 2. Indien de deelnemer bij annulering zèlf voor vervanging kan zorgen, mits hierover met de reisbegeleiding overeenstemming is bereikt, is hij/zij € 40,- per persoon, eventueel verhoogd met kosten die de RSV in verband met deze vervanging zelf moet maken (zoals gemaakte telex-, telefoon-, fax- en telegramkosten), dan wel in verband met deze vervanging krijgt doorbelast (zoals extra kosten in rekening gebracht door derden zoals vervoers- en/of verblijfsmaatschappijen), verschuldigd.
 3. In andere gevallen zal wijziging niet mogelijk zijn en vindt geen restitutie plaats van de reeds betaalde reissom.
 4. Bij de RSV kan nimmer een vordering worden gelegd op terugbetaling van (een deel van) de reissom, waarvoor aanspraak op vergoeding wordt gemaakt uit hoofde van een reis- en of annuleringsverzekering.
 5. Indien een vordering uit hoofde van hiervoor genoemde verzekering wordt afgewezen en de deelnemer wil (een deel van) de betaalde reissom bij de RSV terugvorderen, dan dient een schriftelijke met redenen omklede afwijzing van de verzekeringsmaatschappij te worden overgelegd. De RSV zal dit soort claims per geval beoordelen, waarbij tenminste € 40,- per persoon. voor gemaakte kosten in mindering worden gebracht. Aan voorgaande gevallen kunnen nimmer rechten worden ontleend.

ARTIKEL 8. Niet doorgaan/wijzigen van de reis

 1. Indien wegens onvoldoende deelname, of enige andere omstandigheid die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering is gelegen, dan wel wegens enige andere omstandigheid die niet in de eigen bedrijfsvoering is gelegen (b.v. wegens het niet of niet tijdig naleven van contracten door derden zoals vervoerders en/of verblijfverschaffers), door de RSV wordt besloten dat de reis niet zal doorgaan of daarin wijzigingen worden aangebracht, is de RSV verplicht tot onverwijlde kennisgeving aan de deelnemer. Voorts gelden dan de volgende regels:
   a. Bij het niet doorgaan van de reis: De reisovereenkomst geldt als ontbonden en de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissommen worden onmiddellijk terugbetaald.
  1. b. Bij wijziging in de verblijfsaccommodatie: De deelnemer heeft geen recht van ontbinding van de reisovereenkomst (anders dan bepaald in ARTIKEL 7), mits de vervangende accommodatie in hetzelfde wintersportoord is gelegen en gelijkwaardig aan of beter dan de eerst aangeboden voorziening is. Dit zonder verhoging van de reissom, behoudens eventuele toeslagen voor meer comfort. De gelijkwaardigheid is te beoordelen vanuit het standpunt van de gemiddelde reiziger naar bedoelde bestemming.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen als bedoeld in de aanhef van lid 1 en deze tot gevolg hebben dat de vertrektijd wordt gewijzigd, heeft de deelnemer geen recht van ontbinding van de reisovereenkomst (anders dan in ARTIKEL 7 bepaald), noch op restitutie of vergoeding, ook niet wanneer door de wijziging de reisduur wordt verkort; echter met een maximum van één dag.
 3. Wijzigingen in het vervoer is de RSV voorbehouden. Zij kunnen onder meer betreffen: de aanwijzing van een andere vertrekplaats (binnen redelijke grenzen), een ander type of andere uitvoeringswijze van dezelfde soort vervoermiddel en van een andere vervoerder. Een en ander zonder verhoging van de reissom.
 4. In geen der gevallen, bedoeld in de voorgaande leden, heeft de deelnemer enig meer of ander recht dan in die leden omschreven.

ARTIKEL 9. Klachten

Ondanks al onze bemoeiingen en zorg, is het toch mogelijk dat de deelnemer een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient, voor zover mogelijk op de plaats waar de reden tot de klacht ontstond schriftelijk te worden ingediend bij de reisbegeleiding dan wel de vertegenwoordiger van de RSV. Als directe indiening van de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd bij de RSV worden ingediend. Heeft de reis geen doorgang gevonden, dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke vertrekdatum.

ARTIKEL 10. Algemeen voorbehoud

 1. Overmacht ontheft de RSV van al haar verplichtingen. Onder overmacht moet mede worden verstaan: Alle omstandigheden die de RSV niet of niet geheel heeft kunnen voorzien of heeft kunnen voorkomen.
 2. De RSV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover deze door derden worden uitgegeven, zelfs indien deze via de RSV aan de deelnemers worden verstrekt.
 3. Prijsindicaties, offertes, vergoedingen etc. genoemd door leden van de Reizencommissie zijn uitsluitend informatief. Alleen bevestigingen (schriftelijk of elektronisch) door de RSV zijn bindend.
 4. De RSV is gerechtigd, zonder opgaaf van reden, een aanmelding te weigeren.

ARTIKEL 11. Aansprakelijkheid en uitsluitingen

 1. De aansprakelijkheid voor schade, waarvoor de mogelijk door U af gesloten wintersport (reis)verzekering en de door u volgens ARTIKEL 4 lid 2 te sluiten annuleringsverzekering dekking plegen te geven, alsmede voor schade die de deelnemer mocht lijden in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, is uitgesloten.
 2. RSV aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van schade of letsel, berokkend aan de deelnemer, door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin is de RSV aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Dit alles tast overigens niet de aansprakelijkheid aan van de vervoermaatschappij en de hoteliers volgens verdrag en/of wet.
 3. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de RSV ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn/haar ongeoorloofde gedragingen.
 4. De deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de reis en/of de goede naam van de RSV daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt respectievelijk geschaad, kan door de RSV van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voort vloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer. Restitutie van de reissom of van een gedeelte van de reissom kan worden verleend indien de betrokken deelnemer ter zake van zijn/haar uitsluiting geen verwijt treft.
 5. In alle gevallen waarin bovenstaande Reisvoorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de RSV. Op de Reisovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing
 6. De deelnemer die voor vertrek van een reis niet aan alle verplichtingen aangaande de betaling van de reissom of betaling van het lidmaatschap van de RSV heeft voldaan, zal worden uitgesloten aan deelname aan de reis of andere activiteiten van de RSV. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer. Restitutie van de reissom zal eveneens niet plaatsvinden.

 

Leiden, 4 juni 2009.